First Class
Belediye Haberleri Haber Girişi: 05.01.2022 - 15:23, Güncelleme: 05.01.2022 - 15:28

Korkuteli Belediye Meclisi 2022 Yılı İlk Toplantısını Yaptı

 

Korkuteli Belediye Meclisi 2022 Yılı İlk Toplantısını Yaptı

Belediye Meclisi, Pazarcıların Mevcut Yerinde Kalmasını Oy Okluğu İle Kabul Etti
Pazarcı Esnafı Mevcut Yerinde Korkuteli İlçesi Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısı Belediye başkan vekili Süleyman Uğurlu başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında özellikle pazarcıları ilgilendiren ve Pazar yerinin yerinde kalıp kalmaması kararından çıkan “Turgut Manavoğlu Pazaryeri esnafı” mevcut pazarda kalacak kararı pazarcı esnafını sevince boğdu. Korkuteli Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı dün Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkan vekili Süleyman Uğurlu başkanlığında saat 14.30’da toplandı. Toplantı, Gündem, Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması ile başladı. Meclis toplantısı öncesinde Korkuteli pazarcı esnafı meclis toplantısı öncesinde davul zurna eşliğinde meclis toplantı salonu önünde toplanarak Pazar yeri ile ilgili kararı bekledi. Meclis toplantısından çıkan raporda meclis gündeminden çekilmesini ve yeni Pazar yeri yapılıncaya kadar meclis gündemine gelmemesi oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından tüm meclis üyelerine alkışlı, davul ve zurnalı teşekkür ettiler. 2. GÜNDEM-(Z.M.-815) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir hükmü gereğince Müdürlüğümüz Bünyesinde çalışan personele 2021 yılı için aylık maktu fazla çalışma ücreti 594,00 TL belirlenmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele 2022 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde sunulan K-Cetvelinde belirtilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin göz önünde bulundurularak yeninden belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 63 sayılı komisyon kararı komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. 3. GÜNDEM-(İ.K.M.-342)Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C9) grubunda 268 adet Memur, 133 adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 242 adet Memur kadrosu, 133 adet Sürekli İşçi kadrosu İhdas edilmiş olup memur kadrolarının 43 adeti dolu, 199 adeti boştur. Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre boş bulunan; 5935 Unvan kodlu A.H.S 5. Derecedeki Avukat, 8559 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Ekonomist, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mimar, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Şehir Plancısı, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mühendis, 13500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Peyzaj Mimarı, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki Tekniker, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 9. Derecedeki Teknisyen, 8130 Unvan kodlu S.H.S. 8. Derecedeki Veteriner Hekim, kadrolarında 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 64 sayılı komisyon kararı komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. 4. GÜNDEM-(İ.K.M.-350) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre (C-9) grubunda 268 memur, 133 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 242 adet memur kadrosu, 133 adet sürekli işçi kadrosu Belediye Meclisince ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 43 adeti dolu 199 adedi boştur. Belediyemizde boş bulunan; 8750 Unvan kodlu T.H.S. 4. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 6. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Teknisyen kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 2 Adet Teknisyen kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 10. Derecedeki 1 Adet Teknisyen kadrosunun, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 3 Adet Mühendis kadrosunun, 8705 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 2 Adet Mimar kadrosunun, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 1 Adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki 7 Adet Tekniker kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 9. Derecedeki 4 Adet Teknisyen kadrosunun, 8595 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 2 Adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi için (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli düzenlenerek ekte sunulmuştur.5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından iptal ve ihdasının yapılması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 65 sayılı rapor komisyondan geldiği şekli ile oy çokluğu ile kabul edildi. 5. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5832/7624) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Çomaklı Mahallesi 356 ada 1 parselin batısındaki park alanının bir kısmının Trafo Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda: İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 70 sayılı komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi. 6. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5864/7663) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin İmrahor Mahallesi 130 ada 1 parseldeki Cami Alanının çekme mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 71 sayılı komisyon kararı komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi. 7. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5866/7665) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin İmrahor Mahallesi 392 ada 25 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu (kasalama ve tasnif dahil)) olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.10.2021 tarih ve 708 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 72 sayılı komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi. 8. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3328) İlçemizin ekli listedeki mahallelerde yapılan imar uygulaması sonucunda yeni oluşan sokaklara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 69. Maddesine dayanılarak hazırlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereğince sokak adı verilmesi gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 73 sayılı raporu ile İsim Belirleme Komisyonunun 24/12/2021 tarih ve 76 sayılı komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi. 9. GÜNDEM-(F.İ.M.-1029) İlçemizdeki vatandaşların tarımsal faaliyetlerinde yaşanan su sıkıntısının hafifletilmesi için Korkuteli Barajına yapılacak su takviyesi nedeniyle D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü'nce inşaa edilen Koçantı ve Bingeçit dereleri derivasyon tesislerinin rehabilitasyon iş ve işlemleri için yapımı ve protokol yapılması konusunda Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK'e yetki verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 66 sayılı raporunun meclis gündeminden çekilmesi oy birliği ile kabul edildi. 10. GÜNDEM-(E.İ.M.-391) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denilmektedir. Bu kapsamda İlçemiz Kiremitli Mahallesi 394 ada 1 parselin İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan alan ile ilgili Belediye Encümeninin 24.11.2021 tarih ve 336 sayılı kararında kamulaştırma kararı alınmış olup, Kiremitli Mahallesi 394 ada 1 parselde hisse sahibi olan vatandaşlarla Belediyemiz adına tescilli arsa, tarla ve bahçe niteliğindeki taşınmazların hisseleri kıymetinde değerleri denk gelecek şekilde ve Belediyemize ait gayrimenkullerin değeri nispetinde takasının yapılabilmesi adına Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonun 21/12/2021 tarih ve 67 sayılı raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunun 21/12/2021 ve 69 sayılı rapor oy çokluğu ile ara komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi. 11. GÜNDEM-(E.İ.M.-393) Belediyemiz bünyesinde hali hazırda bulunan ve gerekli gördüğü zaman tasarrufunda bulunan cadde-sokaklara yapacağı; Işıklı-Işıksız Bilboard, Tek ayaklı mega board, Raket board, otobüs durakları v.b. nitelikteki reklam asılabilecek yerleri 3 (Üç) yıldan fazla süreliğine kiraya vermeyi planlamaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denildiğinden, Söz konusu konun meclisce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 68 sayılı raporu encümen yetkisinde olarak 3 yıllığına kiralanması oy çokluğu ile kabul edildi. 12. GÜNDEM-(Z.M.-835) Antalya 4.İdare Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli, E:2020/858, K:2021/361, 18.05.2021 tarihli, E:2020/850, K:2021/360 ile Antalya 3.İdare Mahkemesi’nin 03.11.2021 tarihli, E:2021/269, K:2021/903 sayılı mahkeme kararlarına istinaden Turgut Manavoğlu Pazaryeri esnafının mağdur olmaması adına Pazaryeri Kuruluş Komisyonu’nu bilgilendirme amacıyla Belediye Meclisi tarafından alternatif Pazar yerlerinin belirlenmesi hususunda; İmar Komisyonunun 24/12/2021 tarih ve 75 Sayılı raporunun meclis gündeminden çekilmesini ve yeni Pazar yeri yapılıncaya kadar meclis gündemine gelmemesi oy çokluğu ile kabul edildi. 13. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5882)İlgide kayıtlı Antalya Büyükşehir Belediyesi 08.11.2021 tarih ve 785 sayılı Meclis Kararı ile Korkuteli İlçe sınırlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğine yapılan itiraz kabul edilerek plan notlarına yeni maddeler eklenmiştir. Bahse konu plan notlarına yapılan itirazın kabulü sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni eklenen maddeler ile Kurumumuz Belediye Meclisi'nin 05.10.2021 tarih ve 88 sayılı Kararı alınan plan notu maddeleri arasında çelişkiler bulunmaktadır. Bu çerçevede imar planı plan notlarında çelişen maddelerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 74 sayılı komisyon kararı ara kamisyonda tekrar görüşülerek ara komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir. 14. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6656)İlgide kayıtlı dilekçe ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.11.2021 tarih ve 785 sayılı Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanan 10.12.2021 tarihi itibariyle askıya çıkarılan Korkuteli İmar Planı Plan Notları Revizyonu dosyasına askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Bu çerçevede ilgide kayıtlı itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6656 sayılı yazısı ara kamisyonda tekrar görüşülerek ara komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir. 15. GÜNDEM-(Y.İ.M.-1081)5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki Yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturulması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2021 tarih ve 1081 sayılı yazısına istinaden Denetim Komisyonu üyeleri seçimi için kapalı zarf oylama yapıldı. Oylama sonucunda Ogün Taş 19, Mustafa Kızılsert 16, Nazan Yavuz 21, Hatice Demir 20, Ayhan Tığrak 20, Süleyman Uğurlu 3 oy aldı. Gizli oylama sonucu Denetim komisyonuna Nazan Yavuz, Hatice Demir, Ayhan Tığrak, Ogün Taş, Mustafa Kızılsert seçildi. 16. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6647)İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Bayat Mahallesi 125 ada 77, 78, 81, 82 parsellerin gelişme konut alanı ve park olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.10.2021 tarih ve 680 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6647 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. 17. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6648) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçemiz Yelten Mahallesi 382 ada 1 parselin doğusunda yer alan Park alanının bir kısmının Sağlık Alanı'na dönüştürülmesi ve 287 ada 70 parselde yer alan Sağlık Alanının bir kısmının Park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.03.2021 tarih ve 179 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan ve ekte bulunan 06.10.2021 tarih ve 1903619 sayılı kurum görüşüne istinaden 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6648 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. 18. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6649)İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Kargalık Mahallesi 194 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerin ''Akaryakıt LPG ve Servis İstasyonu'' olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.05.2021 tarih ve 390 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6649 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. 19. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6650) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Yazır Mahallesi 646, 647, 649 parsellerin gelişme konut alanı, park ve yeşil alan, yol olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2021 tarih ve 593 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6650 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısı sonrası Esnaf ve sanatkarlar odası başkan adaylarından Mustafa Küçükkarasucu ve Mesut Kurtoğlu, pazarcı esnaflarını ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldular. korkuteligundem
Belediye Meclisi, Pazarcıların Mevcut Yerinde Kalmasını Oy Okluğu İle Kabul Etti

Pazarcı Esnafı Mevcut Yerinde

Korkuteli İlçesi Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısı Belediye başkan vekili Süleyman Uğurlu başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında özellikle pazarcıları ilgilendiren ve Pazar yerinin yerinde kalıp kalmaması kararından çıkan “Turgut Manavoğlu Pazaryeri esnafı” mevcut pazarda kalacak kararı pazarcı esnafını sevince boğdu.

Korkuteli Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı dün Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkan vekili Süleyman Uğurlu başkanlığında saat 14.30’da toplandı. Toplantı, Gündem, Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması ile başladı.

Meclis toplantısı öncesinde Korkuteli pazarcı esnafı meclis toplantısı öncesinde davul zurna eşliğinde meclis toplantı salonu önünde toplanarak Pazar yeri ile ilgili kararı bekledi.

Meclis toplantısından çıkan raporda meclis gündeminden çekilmesini ve yeni Pazar yeri yapılıncaya kadar meclis gündemine gelmemesi oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından tüm meclis üyelerine alkışlı, davul ve zurnalı teşekkür ettiler.

2. GÜNDEM-(Z.M.-815) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir hükmü gereğince Müdürlüğümüz Bünyesinde çalışan personele 2021 yılı için aylık maktu fazla çalışma ücreti 594,00 TL belirlenmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele 2022 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde sunulan K-Cetvelinde belirtilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin göz önünde bulundurularak yeninden belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 63 sayılı komisyon kararı komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

3. GÜNDEM-(İ.K.M.-342)Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C9) grubunda 268 adet Memur, 133 adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 242 adet Memur kadrosu, 133 adet Sürekli İşçi kadrosu İhdas edilmiş olup memur kadrolarının 43 adeti dolu, 199 adeti boştur. Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre boş bulunan; 5935 Unvan kodlu A.H.S 5. Derecedeki Avukat, 8559 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Ekonomist, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mimar, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Şehir Plancısı, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Mühendis, 13500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki Peyzaj Mimarı, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki Tekniker, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 9. Derecedeki Teknisyen, 8130 Unvan kodlu S.H.S. 8. Derecedeki Veteriner Hekim, kadrolarında 01.01.2022-31.12. 2022 tarihleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 64 sayılı komisyon kararı komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

4. GÜNDEM-(İ.K.M.-350) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre (C-9) grubunda 268 memur, 133 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 242 adet memur kadrosu, 133 adet sürekli işçi kadrosu Belediye Meclisince ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 43 adeti dolu 199 adedi boştur. Belediyemizde boş bulunan; 8750 Unvan kodlu T.H.S. 4. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 6. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Teknisyen kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 2 Adet Teknisyen kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 10. Derecedeki 1 Adet Teknisyen kadrosunun, 8500 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 3 Adet Mühendis kadrosunun, 8705 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 2 Adet Mimar kadrosunun, 8535 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 1 Adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 8. Derecedeki 7 Adet Tekniker kadrosunun, 8790 Unvan kodlu T.H.S. 9. Derecedeki 4 Adet Teknisyen kadrosunun, 8595 Unvan kodlu T.H.S. 5. Derecedeki 2 Adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi için (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli düzenlenerek ekte sunulmuştur.5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından iptal ve ihdasının yapılması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 65 sayılı rapor komisyondan geldiği şekli ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5832/7624) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Çomaklı Mahallesi 356 ada 1 parselin batısındaki park alanının bir kısmının Trafo Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda: İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 70 sayılı komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

6. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5864/7663) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin İmrahor Mahallesi 130 ada 1 parseldeki Cami Alanının çekme mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 71 sayılı komisyon kararı komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

7. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5866/7665) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin İmrahor Mahallesi 392 ada 25 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu (kasalama ve tasnif dahil)) olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.10.2021 tarih ve 708 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 72 sayılı komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

8. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3328) İlçemizin ekli listedeki mahallelerde yapılan imar uygulaması sonucunda yeni oluşan sokaklara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 69. Maddesine dayanılarak hazırlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereğince sokak adı verilmesi gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 73 sayılı raporu ile İsim Belirleme Komisyonunun 24/12/2021 tarih ve 76 sayılı komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

9. GÜNDEM-(F.İ.M.-1029) İlçemizdeki vatandaşların tarımsal faaliyetlerinde yaşanan su sıkıntısının hafifletilmesi için Korkuteli Barajına yapılacak su takviyesi nedeniyle D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü'nce inşaa edilen Koçantı ve Bingeçit dereleri derivasyon tesislerinin rehabilitasyon iş ve işlemleri için yapımı ve protokol yapılması konusunda Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK'e yetki verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 66 sayılı raporunun meclis gündeminden çekilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. GÜNDEM-(E.İ.M.-391) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denilmektedir. Bu kapsamda İlçemiz Kiremitli Mahallesi 394 ada 1 parselin İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan alan ile ilgili Belediye Encümeninin 24.11.2021 tarih ve 336 sayılı kararında kamulaştırma kararı alınmış olup, Kiremitli Mahallesi 394 ada 1 parselde hisse sahibi olan vatandaşlarla Belediyemiz adına tescilli arsa, tarla ve bahçe niteliğindeki taşınmazların hisseleri kıymetinde değerleri denk gelecek şekilde ve Belediyemize ait gayrimenkullerin değeri nispetinde takasının yapılabilmesi adına Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonun 21/12/2021 tarih ve 67 sayılı raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunun 21/12/2021 ve 69 sayılı rapor oy çokluğu ile ara komisyondan geldiği şekli ile kabul edildi.

11. GÜNDEM-(E.İ.M.-393) Belediyemiz bünyesinde hali hazırda bulunan ve gerekli gördüğü zaman tasarrufunda bulunan cadde-sokaklara yapacağı; Işıklı-Işıksız Bilboard, Tek ayaklı mega board, Raket board, otobüs durakları v.b. nitelikteki reklam asılabilecek yerleri 3 (Üç) yıldan fazla süreliğine kiraya vermeyi planlamaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denildiğinden, Söz konusu konun meclisce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 21/12/2021 tarih ve 68 sayılı raporu encümen yetkisinde olarak 3 yıllığına kiralanması oy çokluğu ile kabul edildi.

12. GÜNDEM-(Z.M.-835) Antalya 4.İdare Mahkemesi’nin 18.05.2021 tarihli, E:2020/858, K:2021/361, 18.05.2021 tarihli, E:2020/850, K:2021/360 ile Antalya 3.İdare Mahkemesi’nin 03.11.2021 tarihli, E:2021/269, K:2021/903 sayılı mahkeme kararlarına istinaden Turgut Manavoğlu Pazaryeri esnafının mağdur olmaması adına Pazaryeri Kuruluş Komisyonu’nu bilgilendirme amacıyla Belediye Meclisi tarafından alternatif Pazar yerlerinin belirlenmesi hususunda; İmar Komisyonunun 24/12/2021 tarih ve 75 Sayılı raporunun meclis gündeminden çekilmesini ve yeni Pazar yeri yapılıncaya kadar meclis gündemine gelmemesi oy çokluğu ile kabul edildi.

13. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-5882)İlgide kayıtlı Antalya Büyükşehir Belediyesi 08.11.2021 tarih ve 785 sayılı Meclis Kararı ile Korkuteli İlçe sınırlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğine yapılan itiraz kabul edilerek plan notlarına yeni maddeler eklenmiştir. Bahse konu plan notlarına yapılan itirazın kabulü sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni eklenen maddeler ile Kurumumuz Belediye Meclisi'nin 05.10.2021 tarih ve 88 sayılı Kararı alınan plan notu maddeleri arasında çelişkiler bulunmaktadır. Bu çerçevede imar planı plan notlarında çelişen maddelerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonun 24/12/2021 tarih ve 74 sayılı komisyon kararı ara kamisyonda tekrar görüşülerek ara komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6656)İlgide kayıtlı dilekçe ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.11.2021 tarih ve 785 sayılı Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanan 10.12.2021 tarihi itibariyle askıya çıkarılan Korkuteli İmar Planı Plan Notları Revizyonu dosyasına askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Bu çerçevede ilgide kayıtlı itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6656 sayılı yazısı ara kamisyonda tekrar görüşülerek ara komisyondan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

15. GÜNDEM-(Y.İ.M.-1081)5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki Yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturulması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2021 tarih ve 1081 sayılı yazısına istinaden Denetim Komisyonu üyeleri seçimi için kapalı zarf oylama yapıldı. Oylama sonucunda Ogün Taş 19, Mustafa Kızılsert 16, Nazan Yavuz 21, Hatice Demir 20, Ayhan Tığrak 20, Süleyman Uğurlu 3 oy aldı. Gizli oylama sonucu Denetim komisyonuna Nazan Yavuz, Hatice Demir, Ayhan Tığrak, Ogün Taş, Mustafa Kızılsert seçildi.

16. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6647)İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Bayat Mahallesi 125 ada 77, 78, 81, 82 parsellerin gelişme konut alanı ve park olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.10.2021 tarih ve 680 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6647 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

17. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6648) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçemiz Yelten Mahallesi 382 ada 1 parselin doğusunda yer alan Park alanının bir kısmının Sağlık Alanı'na dönüştürülmesi ve 287 ada 70 parselde yer alan Sağlık Alanının bir kısmının Park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.03.2021 tarih ve 179 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan ve ekte bulunan 06.10.2021 tarih ve 1903619 sayılı kurum görüşüne istinaden 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6648 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

18. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6649)İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Kargalık Mahallesi 194 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerin ''Akaryakıt LPG ve Servis İstasyonu'' olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.05.2021 tarih ve 390 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6649 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

19. GÜNDEM-(İ.Ş.M.-6650) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Yazır Mahallesi 646, 647, 649 parsellerin gelişme konut alanı, park ve yeşil alan, yol olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2021 tarih ve 593 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2021 tarih ve 6650 sayılı yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı sonrası Esnaf ve sanatkarlar odası başkan adaylarından Mustafa Küçükkarasucu ve Mesut Kurtoğlu, pazarcı esnaflarını ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldular.

korkuteligundem

Antalya HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve nnchaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.